USK s.r.o.

+421 907978281

Komplexné spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva

Podvojné účtovníctvo

 • preverenie formálnej správnosti predložených dokladov,
 • zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov,
 • spracovanie mesačných účtovných závierok,
 • spracovanie daňových priznaní DPH,
 • spracovanie daňových priznaní dane z príjmu fyzických a právnických osôb,
 • spracovanie daňových priznaní cestnej dane, dane z nehnuteľnosti a pod.
 • vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku,
 • vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov, spolupráca pri jej zabezpečení a vyhodnotení,
 • vykonanie dokladovej inventarizácie účtov Hlavnej knihy ku dňu účtovnej uzávierky,
 • spracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok,
 • vypracovanie firemných interných smerníc.

Jednoduché účtovníctvo

 • preverenie formálnej správnosti predložených dokladov,
 • zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov,
 • spracovanie mesačných účtovných závierok,
 • spracovanie daňových priznaní DPH,
 • spracovanie daňových priznaní dane z príjmu fyzických a právnických osôb,
 • spracovanie daňových priznaní cestnej dane, dane z nehnuteľnosti a pod.
 • vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku,
 • vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov, spolupráca pri jej zabezpečení a vyhodnotení,
 • vykonanie dokladovej inventarizácie zostatkov účtov peňažného denníka ku dňu účtovnej uzávierky,
 • spracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok,
 • vypracovanie firemných interných smerníc.