USK s.r.o.

+421 907978281

Cenník

ÚSK, s r.o., cenník platný od 01.01.2022

 

Jednoduché účtovníctvo a dane:

1001 základná mesačná sadzba
(do 75 účtovných prípadov – zápisov v peňažnom denníku)
100,- EUR
1002 každých ďalších začatých 50 zápisov 60,- EUR
1003 spracovanie DPH – daňové priznanie (1 zdaňovacie obdobie) 10,- EUR
1004 súhrnný výkaz k DPH (1 zdaňovacie obdobie) 10,- EUR
1005 uzávierka a daňové priznanie vrátanie výkazov 9% z ročnej platby
1006 daňové priznanie – paušálne výdaje 270,- EUR
1007 výpis z daňového priznania 7,- EUR
1008 daň z motorových vozidiel (do dvoch vozidiel vrátane) 30,- EUR
1009 každé ďalšie motorové vozidlo 7,- EUR
 

Podvojné účtovníctvo a dane:

2001 základná mesačná sadzba
(do 75 zápisov v peňažnom denníku)
210,- EUR
2002 každých ďalších začatých 50 zápisov 90,- EUR
2003 spracovanie DPH – daňové priznanie (1 zdaňovacie obdobie) 10,- EUR
2004 súhrnný výkaz k DPH (1 zdaňovacie obdobie) 10,- EUR
2005 uzávierka a daňové priznanie vrátanie výkazov a príloh 12% z ročnej platby
2006 daň z motorových vozidiel (do dvoch vozidiel vrátane) 30,- EUR
2007 každé ďalšie motorové vozidlo 7,- EUR
 

Personalistika:

3001 zamestnanec v pracovnom pomere *( cena za zamestnanca mesačne) 15,- EUR
3002 dohody o pracovnej činnosti, vykonaní práce, brigádnickej práci študentov, odmena konateľa *                         ( cena za zamestnanca mesačne) 15,- EUR
3003 potvrdenie vydané na žiadosť zamestnanca nad rámec uvedený v odkaze *, resp. vystavenie opisu už raz vydaného dokladu 5,- EUR
3004 Prvotné zaradenie zamestnanca(vypracovanie pracovnej zmluvy, vrátane podmienok/ ukončenie pracovného pomeru)** 10,- EUR

* V cene je zahrnuté:

 • potvrdenie za účelom poskytnutia nemocenských dávok
 • potvrdenie na žiadosť zamestnanca 1x mesačne
 • oznámenie zamestnávateľa o zmene platiteľa poistného (v prípade PN zamestnanca)
 • evidenčný list dôchodkového zabezpečenia
 • potvrdenie o zamestnaní (zápočtový list)
 • potvrdenie o príjme zo závislej činnosti (k zostaveniu daňového priznania)
 • ročné zúčtovanie dane (žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania)
 • vyhlásenie k zdaneniu príjmov
 • mzda, mzdový list, výplatná páska, výplatnica miezd
 • prevodný príkaz na úhradu odvodov (Všetky doklady sú vyhotovené v dvoch origináloch, 1x pre klienta a 1x pre druhú stranu daňový úrad, poisťovne, zamestnanec)
 • spracovanie a podávanie výkazv do príslušných inštitúcií
 • komunikácia s daňovým úradom, soc. poisťovňou a zdravotnými poisťovňami v mene klienta a zastupovanie klienta pri  kontrolách súvisiacich so mzdovou agendou 

**V cene je zahrnuté:

 • prihláška / odhláška do sociálnej poisťovne zamestnávateľa
 • prihláška / odhláška do príslušnej poisťovne zamestnávateľa
 • prihláška / odhláška do sociálnej poisťovne zamestnanca
 • prihláška / odhláška do príslušnej poisťovne zamestnanca
 •  

Služby pre nepodnikateľov (AJ osoby, ktoré si plánujú založiť živnosť):

4001 daňové priznanie typ A – príjem tuzemsko 70,- EUR
4002 daňové priznanie typ A – príjem zahraničie 120,- EUR
4003 daňové priznanie typ B 200,- EUR
4004 konzultácie a poradenstvo (každá začatá hodina) 60,- EUR
4005 podnikateľský zámer na založenie živnosti 380,- EUR
 

Ostatné služby:

5001 fotokópia dokladov (tlač dokladov na žiadosť klienta) každá A4 1,20 EUR
5002 úradná korešpondencia (žiadosti, oznámenia 2ks) 10,- EUR
5003 vystavenie faktúry na žiadosť klienta 2ks   4,- EUR
5004 vybavovanie úradných vecí v mene klienta na základe splnomocnenia (každá návšteva úradu) 220,- EUR
5005 spracovanie tuzemského cestovného príkazu   8,- EUR
5006 spracovanie zahraničného cestovného príkazu 17,- EUR

5007

5008

5009

spracovanie štatistického výkazu  -  mesačného

spracovanie štatistického výkazu  -  štvrťročného

spracovanie štatistického výkazu  -  ročného

60,- EUR

85,- EUR

170,- EUR

5010 zaradenie majtku (vytvorenie majetkovej karty)   7,- EUR

5011

5012

vyplnenie tlačiva na žiadosť klienta( pre banku, pre poisťovňu)/každá začatá hodina

Spracovanie výkazu Intrastat (suma sa počíta podľa počtu faktúr)/minimálna cena

70,- EUR

250,- EUR

Všetky ceny v tomto cenníku sú uvedené bez DPH a sú len orientačné.                                                                                                                                                           Konečná cena závisí od náročnosti spracovaného účtovníctva a je stanovená po vzájomnej dohode.