USK s.r.o.

+421 907978281

Spracovanie miezd

Spracovanie miezd obsahuje

 • prevzatie podkladov
 • evidencia dochádzky a výpočet miezd
 • externé spracovanie v našom mzdovom systéme (na žiadosť klienta aj v jeho mzdovom systéme)
 • vypracovanie mesačných výkazov poistného
 • vedenie mzdových listov
 • rekapitulácia miezd - podklad pre účtovníctvo
 • príprava príkazov na úhradu miezd, daní, odvodov, zrážok, ...
 • vypracovanie mesačného prehľadu a ročného hlásenia
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 • prihlásenie, odhlásenie zamestnancov (sociálna / zdravotná poisťovňa)
 • prihlásenie, odhlásenie zamestnávateľa (sociálna / zdravotná poisťovňa)
 • Vystavenie zápočtového listu
 • Ročné zúčtovanie dane pre zamestnancov (na základe podanej žiadosti)
 • Ročné zúčtovanie zdravotných poisťovní
 • Príprava a tlač výplatných pások

ďalšie služby v personálnej a mzdovej agende

 • vyhotovenie pracovnej zmluvy
 • vyhotovenie dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • potvrdenia o príjme
 • potvrdenia o zamestnaní
 • iné